Helige Ansgar

Helige Ansgar – Nordens apostel

Ansgar (801-865) – munk, missionär; född i Picardie i Frankrike av tyska föräldrar.

Han gick i skola i benediktinklostret i Corbie (nära Amiens i Frankrike ca 10 mil norr om Paris), där han också senare blev föreståndare för en avdelning av skolan. Han kallades 822 att leda skolan i ett nygrundat benediktinskt kloster Corvey vid floden Weser mellan Köln och Hamburg.

Sommaren 829 kom svenska sändebud till kejsar Ludvig den fromme och bad att en missionär skulle sändas till Sverige. Ansgar fick detta uppdrag och begav sig våren 830 med munken Vitmar till Sverige.

Ungefär på halva vägen överraskades de av sjörövare. Handelsmännen och deras passagerare tvangs lämna skeppet. Ansgar och Vitmar förlorade också gåvorna avsedda för kung Björn, och dessutom de ca 40 böcker de hade med sig. De mottogs vänligt av kung Björn i Birka och fick tillåtelse att hålla mässa och predika. Många lät omvända sig, däribland hövitsmannen Hergeir som lät bygga sig ett kapell.

Ansgar och Vitmar återvände sommaren 831 till Tyskland, där Ansgar vid en riksdag i Diedenhofen på kejsar Ludvigs befallning vigdes till biskop över ett nyinrättat stift norr om floden Elbe, Hamburg-Bremen: kyrkan skulle vara ”moderkyrka” för alla barbarfolk, för danskarna, svenskarna, slaverna (en grupp av indoeuropeiska folkstammar utefter östersjökusten, i Central- och Östeuropa samt på Balkan) och andra grannstammar runtomkring. Vintern 831 upphöjdes Ansgar av påven Gregorius IV till ärkebiskop med personligt missionsuppdrag i Danmark. och Sverige.

852 besökte Ansgar Birka en andra gång, tillsammans med prästen Erimbert. Ansgar avled i Bremen 3 februari 865. Möjligen har hans grav påträffats i domkyrkan i Bremen.

Hans lärjunge och efterträdare som ärkebiskop, Rimbert, skrev hans levnadshistoria, Vita Ansgarii. Själv skrev han Miracula Willehadi, en levnadsbeskrivning över missionären och grundaren av biskopsdömet Bremen, Willehad.

Först vid medeltidens slut vördades Ansgar som helgon i Norden och firades hans dag i kyrkorna.

Ett stenkors till hans minne – (Ansgarskorset) – står rest på Björkö, där Birka låg.                                                                                                                 

Vikingatidens ABC
ur Historiska museets arkiv

Historiska museet