Maria systrar av Luban

Edmund Bojanowskis liv och verk Det finns många ordnar och kongregationer i den katolska kyrkan, men få som grundats av lekmän. En sådan var Edmund Bojanowski, som stiftade den polska kongregationen Marias tjänarinnor.Han föddes 14 november 1814 o Grabonóg, Poznań. Då han var för svag att gå i skolan fanns hans fromma föräldrar det naturligt att be församlingens präster om hjälp med pojkens privatundervisning. 1832 kom han till Wrocław för högre utbildning – han intresserade sig särskilt för historia. Redan då utmärkte han sig bland sina studiekamrater genom äkta anspråkslöshet, djupt tro och ett fromt leverne. Så kom prövningarna: 1834 dog modern och ett och ett halvt år senare även fadern. Själv fick han en besvärande hosta som förebådade en kommande tuberkulos. 1836 flyttade han till universitetet i Berlin för vidare studier i litteratur och historia. Hans intressen var många, han skrev poesi och hade rykte om sig att vara en lärd man. Men förnyade utbrott av sjukdomen tvingade honom att ge upp sina studier. Social verksamhetSå flyttade han tillbaka till sin hembygd och gjorde en betydande insats som poet och översättare. Som medarbetare och utgivare av en litterär folktidning samlade han bl. a. på folksånger, sagor och ordspråk. I Gostyń, en stad nära intill hans hemort fanns ett kulturellt och socialt bildningscentrum, som hette så egendomligt som Casinot. Genom dess litterära avdelning började han inrätta folkbibliotek på den försummade landsbygden; här fanns böcker i religion, ekonomi och historia. Samtidigt hjälpte han till att starta barndaghem på landet och att grunda ett folkbildningsförbund, som skulle främja utbildningen av den fattiga ungdomen på landsbygden. När en koleraepidemi bröt ut 1848 tog han först själv hand om de sjuka, men lät snart inkalla barmhärtighetssystrar till Gostyń för en mer effektiv vård. Casinot blev ett kolerasjukhus och hem för föräldralösa barn, vars välfärd låg honom varmt om hjärtat.Kongregationen stiftas

Barnhem på landsbygden kom snart att få en central betydelse för Bojanowski. För att främja dessa grundade han 1850 en förening för barnhemsföreståndarinnor i Podrzecze nära Gostyń, ur vilken hans kongregation skulle växa fram. Medlemmarna var i början inte bundna genom några löften, men utmärkte sig genom att de framför allt annat såg uppfostran av barn och sjukvårdsarbete som sitt huvudmål. De betraktade Bojanowski som sin överordnade och i viss mån som sin andlige ledare. Flickorna fick en pedagogisk utbildning, som skulle lära dem att handskas med barnen, lära ut läsning och räkning samt katekesens grundvalar. Flickornas andliga liv låg Bojanowski varmt om hjärtat. De skulle bli goda barnavårdarinnor och sjuksköterskor, som levde i sin tro. Genom sin vän, oratorianen Brzeziński inspirerades Bojanowski att grunda en religiös orden, vilket han inte hade tänkt sig från början. År 1855 skrevs det första utkastet till ordensregeln och godkändes preliminärt av den lokala ärkebiskopen.  Novitiatet som är prövotid för ordensfolk gjorde systrarna till att börja med hos barmhärtighetssystrarna, men snart fick man ett eget i Jaszków under jesuiternas ledning. Den unga kongregationen genomgick en svår prövning 1866 då dess första föreståndarinna Matylda Jasińska lämnade sin post. Samma år godkändes regeln definitivt av ärkebiskopen av Gniezno. Till kongregationens första generalföreståndarinna valdes syster Elżbieta Szkudłabska. Tack vare ett positivt mottagande och artiklar i pressen utbredde sig kongregationen snabbt. 1861 öppnades det första ordenshuset i Galicien, 1962 ett i Kongresspolen och 1966 ett annat i Schlesien.

Fastän stiftaren var mån om kongregationens centralisering och enhet, bildades på grund av Polens politiska delning och kommunikationsproblem därav så småningom fyra självständiga grenar med egna generalföreståndarinnor, nämligen i Pleszew, Stara Wieś, Dębica och Leśnica. Bortsett från Polen har kongregationen i dag sin verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, Tjeckien, Slovakien, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Ryssland, Kazakstan, USA, Kanada, Bolivia, Brasilien, Sydafrika, Zambia, Tanzania, Kamerun och Filipinerna.

Edmund Bojanowski dog den 7 augusti 1871, vördad för sitt helgonlika liv. Han saligförklarades högtydligt av påven Johannes Paulus II den 13 juni 1999. Han firas liturgiskt i katolska kyrkan i Polen den 7 augusti. Hans grav finns i systrarnas kapell i Luboń-Żabikowo, nära Poznań.

I sitt andliga testamente framhöll han enkelhet och den evangeliska kärleken. Bara så länge denna råder bland ordensmedlemmarna kommer Guds välsignelse att vila över kongregationen, tyckte han.

Bojanowskis betydelse

Edmund Bojanowski får utan tvekan räknas som en stor personlighet av sin tid. Han utstrålade den sanna känslan för medmänniskan och visade att människan djupast sett är skapad till Guds avbild. Under hela sitt liv kände han i sitt inre kallelsen att bli präst. Vid 55 år inträdde han ett prästseminarium, men måste av hälsoskäl lämna det. Det tycks ha varit Guds vilja att han skulle sluta sitt liv som lekman. Hans välsignelserika och aktiva liv var underordnad kärleken och han skänkte sin omvärld enbart godhet. Därför lät p. Brzezińskis ord vid hans grav så passande när han sa:

”Säg mig, om ni känner någon annan lekman som så rikligen och med en sådan välsignelse sått den goda säden i världens åker som Edmund Bojanowski. Lika långt som hans andliga döttrars familj sträcker sig, utbreder sig dessa underbara sädesfält. Hur många tårar har hans hand inte torkat! Hur många föräldralösa har den inte räddat och tröstat! Hur många barn har den inte uppfostrat i Guds fruktan! Hur många sjuka har den inte vårdat! Hur många vilsegångna har inte genom hans exempel och genom hans döttrars insats förts på rätta vägar!”

Förvisso har Edmund Bojanowski med sin svaga och hjälplösa hand utsått mer andlig säd än tusentals andra. Därför kan vi säga om honom det som Davids soldater sa om sin konung: ”Du ensam står för tusende.” (2 Konungaboken, kap. 18)

 

Efter Alfons Nossols och Paul Glogowskis artikel i Länstidningen (1971-08-11)

 Ladda ner texten:
Edmund Bojanowskis liv och verk